AMT News.

จัดให้!! ตารางสอบตรง มศว 57 (สำหรับอยากสอบ 2 คณะ)

นที่สุดก็เริ่มแล้วนะคะกับการ สมัครสอบตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพูดได้เต็มปากเลยว่าสนามสอบ มศว เป็นสนามสอบที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีการสอบตรงมาเลยทีเดียวค่ะ เพื่อน ๆ ม.6 กว่าเจ็ดแปดหมื่นคนจะมารวมตัวกัน โดยเฉพาะสนามสอบที่อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี บอกเลยว่าหากันลำบากมากค่ะ เสื้อขาวให้เต็มไปหมดเลย 555

         แต่ว่าการสอบของ มศว จะแบ่งออกเป็น 2 วันค่ะ โดยที่ทาง มศว ไม่ได้มีข้อห้ามว่าสมัครได้แค่คณะเดียว ขอเพียงแค่ตารางสอบไม่ชนกันก็สอบได้แล้วค่ะ หลัก ๆ คือจะแบ่งการสอบออกเป็น 2 วัน วันแรกจะเป็นของทางสายศิลป์ ส่วนวันที่ 2 จะเป็นของทางสายวิทย์ค่ะ คณะไหนมีวันสอบวันไหนบ้าง ตามมาดูเลยค่ะ

 

ม.6 - ปวช. - เด็กซิ่ว สมัครคณะไหนได้บ้าง ? 

   กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ไม่รับซิ่วหรือเทียบเท่า)
      - คณะทันตแพทยศาสตร์ (เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ มุกดาหาร ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ และระนอง)
      - คณะเภสัชศาสตร์
      - คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์,
        สถิติ, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, คหกรรมศาสตร์, ฟิสิกส์)
      - คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

   กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      - คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

   สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
      - คณะพยาบาลศาสตร์
      - คณะสหเวชศาสตร์
      - คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี, อัญมณีและเครื่องประดับ)
      - คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาเคมี)
      - คณะวิศวกรรมศาสตร์
      - คณะพลศึกษา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)
      - คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ
        การจัดการทรัพยากร
      - คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

   กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์คำนวณ
      - คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์)
 
     สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
      - คณะพลศึกษา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)
      - คณะพลศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต)    
      - คณะมนุษยศาสตร์
      - คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการ
        การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
(ไม่รับเทียบเท่า)
      - คณะศิลปกรรมศาสตร์
      - คณะศึกษาศาสตร์
      - คณะสังคมศาสตร์
      - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
      - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
      - สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

ขอขอบคุณรูปภาพจากแฟนเพจ PRswu และข้อมูลจาก เว็บ Dek-D