AMT News.

ค่าย โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลา

UploadImage

ค่าย โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ   
ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
ประจำปี 2556
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมเพื่อเข้าค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2556 ภาคใต้ตอนล่าง สาขาชีววิทยา

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.4 - ม.6 ปีการศึกษา2556 ในโรงเรียน สังกัด สพฐ. เขตภาคใต้ตอนบน เท่านั้น
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA วิทย คณิต ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขัน
  1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ หรือระดับภาค
  2. การสอบเเข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ หรือระดับเขต
  3. การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทสไทยในพระบรมราชอุปถัมภ์

รับสมัคร 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2556
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมเพื่อเข้าค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2556 ภาคใต้ตอนล่าง สาขาฟิสิกส์


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.3 - ม.5 ปีการศึกษา2556 ในโรงเรียน สังกัด สพฐ. เขตภาคใต้ตอนบน เท่านั้น
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA วิทย คณิต ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขัน
  1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ หรือระดับภาค
  2. การสอบเเข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ หรือระดับเขต
  3. การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทสไทยในพระบรมราชอุปถัมภ์

รับสมัคร 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2556
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมเพื่อเข้าค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2556 ภาคใต้ตอนบน สาขาคณิตศาสตร์
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.1 - ม.5 ปีการศึกษา2556 ในโรงเรียน สังกัด สพฐ. เขตภาคใต้ตอนบน เท่านั้น
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA วิทย คณิต ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขัน
  1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ หรือระดับภาค
  2. การสอบเเข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ หรือระดับเขต
  3. การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทสไทยในพระบรมราชอุปถัมภ์

รับสมัคร 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2556

ที่มา : http://www.sc.psu.ac.th/Units/AcademicService/Olympic_camp/