AMT News.

รับตรง โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557

รับตรง โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557


UploadImage
รับตรง โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2557


คณะที่เปิดรับ
- คณะเกษตศาสตร์ รับ 2 คน
- คณะวิทยาศาสตร์ รับ 31 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 10 คน
- คณะทันตแพทยศาสตร์ รับ 3 คน
- คณะเภสัชศาสตร์ รับ 10 คน
- คณะสหเวชศาสตร์ รับ 10 คน
- คณะนิติศาสตร์ รับ 1 คน
- คณะบริหารธุรกิจ รับ 6 คน
- คณะศึกษาศาสตร์ รับ 10 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6
- GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA  เคมี หรือชีววิทยา หรือฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ หรือดาราศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีผลคะเเนน GAT
- คุณสมบัติเฉพาะ แต่ละคณะ รายระเอียดตามไฟล์แนบ

ค่าสมัคร 250 บาท

กำหนดการ

UploadImage


ที่มา : http://www.posn.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=418&Itemid=137