AMT News.

เปิดแล้ววันนี้ ! ตรวจสอบรายชื่ออำเภอที่เปิดรับ1อำเภอ1ทุนรุ่น4 รอบ2

คณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 จำนวน 1,759 ทุน ของอำเภอที่ยังไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกผู้รับทุนฯ รุ่นที่ 4รอบที่ 1 จำแนกตามทุนประเภท 1 จำนวน 916 ทุน และทุนประเภท 2 จำนวน 843 ทุน

น้อง ๆ ที่สนใจขอให้ตรวจสอบรายละเอียด โดยเฉพาะรายชื่ออำเภอที่เปิดรับ สาขาวิชา รวมทั้งประเทศที่ให้เลือกไปเรียนต่อด้วย

เปิดรับสมัครวันนี้ – 31 กรกฎาคม 2556

รายละเอียดที่ต้องตรวจสอบ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ (ฉบับเต็ม)

บัญชีแนบท้ายประกาศ   (รายชื่ออำเภอที่เปิดรับสมัครใน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒ สาขาวิชา และประเทศที่ให้เลือกไปศึกษาต่อ)

ใบสมัครทุนประเภท ๑  


ใบสมัครทุนประเภท ๒  


สรุปสาระสำคัญของคุณสมบัติผู้สมัครรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 
 

การดำเนินงาน ระยะเวลา
1)       ประชาสัมพันธ์โครงการฯ พฤษภาคม – มิถุนายน 2556
2)       รับสมัคร 17 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2556
3)      สถานศึกษาทุกสังกัดจัดส่งใบสมัครให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เป็นสิทธิสมัคร 13 สิงหาคม 2556
4)       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 30   สิงหาคม 2556
5)       สอบข้อเขียน 27 ตุลาคม 2556
6)       ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 29 พฤศจิกายน  2556
7)       สอบสัมภาษณ์ 8 ธันวาคม 2556
8)       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน 30 ธันวาคม 2556
9)       รายงานตัว 6 – 10 มกราคม 2557
10)  ปฐมนิเทศผู้มีสิทธิได้รับทุน (โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน ก.พ.) มีนาคม 2557
11)  เตรียมความพร้อมผู้รับทุนด้านภาษาและวัฒนธรรม เมษายน 2557 เป็นต้นไป
12)  ผู้รับทุนเริ่มเดินทางไปต่างประเทศ กันยายน 2557
 

 สาระสำคัญ
 


หัวข้อ ทุนประเภท 1 ทุนประเภท 2
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,759 ทุน 
แบ่งเป็น 2 ประเภท
ทุนสำหรับผู้มีรายได้น้อย  จำนวน 916 ทุนของอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนในการสอบคัดเลือก
รอบที่ 1
ทุนไม่จำกัดรายได้  สำหรับนักเรียนที่เรียนดี  
มีความสามารถ ไปเรียนในสาขาที่ขาดแคลนเน้นด้านวิทยาศาสตร์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จำนวน 843 ทุน  ของอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนในการสอบคัดเลือกรอบที่ 1
2. คุณสมบัติผู้รับทุน
 
 
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายสามัญและอาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6  หรือเทียบเท่าสายสามัญและอาชีพ ในปีการศึกษา 2555
3. กรณีผู้จบการศึกษานอกโรงเรียนจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2555 ไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาก่อน
4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  สายสามัญหรือสายอาชีพ  ไม่ต่ำกว่า 3.00  สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ใช้คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา  และจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00  เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6 ในภาคการเรียนสุดท้าย
สำหรับผู้ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนที่ผ่านมาก่อนปีการศึกษา 2556  ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2555 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน
5. มีความประพฤติดี
6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรง  
ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือ มีความผิดปกติทางจิต  โดยมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน
7.ใช้สิทธิสมัครตามเขต/อำเภอที่สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่นักเรียนสังกัดเป็นเกณฑ์ในการสมัคร   กรณีอำเภอ/เขตใดไม่มีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแต่ไม่มีนักเรียนศึกษาอยู่  ให้ผู้มีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์อยู่ในอำเภอนั้น ๆ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร
8. เป็นผู้มีรายได้น้อย  โดยครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน  200,000 บาท/ปี
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.5,  ม.6 หรือเทียบเท่า สายสามัญและอาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าสายสามัญและอาชีพ  
ในปีการศึกษา 2555
3. กรณีผู้จบการศึกษานอกโรงเรียนจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี  และสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6 
ในปีการศึกษา 2555 ไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาก่อน
4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  สายสามัญหรือสายอาชีพ 
 ไม่ต่ำกว่า 3.00
สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.5 ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคการศึกษา
สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา และจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ในภาคการเรียนสุดท้าย 
สำหรับผู้ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคเรียนที่ผ่านมาก่อนปีการศึกษา 2556  ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา2555 
ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน
5. มีความประพฤติดี
6. มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคร้ายแรง  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือมีความผิดปกติทางจิต  โดยมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบ 
7. ใช้สิทธิสมัครตามภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์  โดยต้องอยู่ในเขต/อำเภอ นั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร
8. ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว
3. การรับสมัคร -นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 สมัครได้ที่สถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
-กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 แล้ว  
ให้สมัครที่สถานศึกษาที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6 หรือ สมัครที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตที่รับผิดชอบอำเภอ/เขตในจังหวัดนั้น ๆ
-นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.5 และ ม.6 สมัครได้ที่สถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
-กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6 แล้ว  
สามารถสมัครที่สถานศึกษาที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6 หรือ สมัครที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตที่รับผิดชอบอำเภอ/เขตในจังหวัดนั้น ๆ
4. วิธีการคัดเลือก - ข้อสอบกลาง วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

- Aptitude Test  วัดความถนัดทางการเรียน
- เกณฑ์การสอบผ่านข้อเขียนคะแนนรวมทุกวิชา ยกเว้น  Aptitude Test   
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละอำเภอ/เขต มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
- พิจารณาสัดส่วน
-  คะแนนสอบข้อเขียน  ร้อยละ 90
-  คะแนนสอบสัมภาษณ์ ร้อยละ 10

- ผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดของแต่ละเขต/อำเภอถือว่าเป็นผู้รับทุน
5. การเตรียมความพร้อม เตรียมความพร้อมด้านภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่เลือกไปศึกษา  ก่อนเดินทางไปต่างประเทศตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด
6. ประเทศที่ให้ไปศึกษา ให้ไปศึกษาในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก  เช่นเดียวกับนักเรียนทุนรุ่นที่ 1 และ 2  หากผู้รับทุนประเภท 1 ประสงค์ศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จะต้องศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาของทุนประเภท 2 เท่านั้น ให้ไปศึกษาประเทศได้ทั้งประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษ  โดยจะเน้นสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์
8. เงื่อนไขและ
ข้อผูกพัน
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว  ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยในภาครัฐหรือเอกชน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว  ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยในภาครัฐหรือเอกชนเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะต้องชดใช้เงินคืนตามจำนวนที่ใช้ไปพร้อมเบี้ยปรับจำนวนหนึ่งเท่า