AMT News.

ระเบียบการ การรับเข้าศึกษา ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ แม่ฟ้าหลวง 2557

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
 - นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 สายสามัญ ของโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 
- GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
- รับเฉพาะสายวิทย์ และมี GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้
         สาขาวิชาเคมีประยุกต์(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
         สาขาวิชาเคมีประยุกต์(เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
         สาขาวิชาเคมีประยุกต์(เคมีวิเคราะห์)
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
         สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
         สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
         สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
         สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ
         สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
         สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตการเกษตรและการบรรจุ
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
         สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
         สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
         สาขาวิชากายภาพบำบัด
         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตร์)
         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม)
         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
         สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

        - รับเฉพาะสายวิทย์ หรือ ศิลป์-คำนวณ และมี GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50  เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้
         สาขาวิชาบัญชี
         สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
         สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
         สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) 
         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(การปฏิบัติการทางการบิน)

        - รับทุกแผนการเรียน และมี GPA กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50  เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้
         สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
         สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
         สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
         สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
         สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
         สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
         สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ(เน้นบริหารการโรงแรม)
         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(งานบริการทางการบิน)
         สาขาวิชานิติศาสตร์

กำหนดการ

โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 15 กรกฎาคม - วันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น.
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 4 ตุลาคม 2556
3 สอบข้อเขียน วันที่ 24 ตุลาคม 2556
4 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 ตุลาคม 2556
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
6 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 8 - 22 พฤศจิกายน 2556
7 สละสิทธิ์การเข้าศึกษาเพื่อสอบคัดเลือก
ADMISSIONS
วันที่ 20 มกราคม - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์---------------------------------------------------------------------------------