AMT News.

รับตรง โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2557

รับตรง โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2557 
V
จำนวนรับ 20 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยูในชั้น ม.6
- GPAX 4 ภาคการศึกษา(ม.4-ม.5) ไม่ต่ำกว่า 3.25
- GPA วิทย์,คณิต,อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
- มีบิดา หรือ มารดา หรือ ปู หรือ ย่า หรือ ตา หรือ ยาย ที่สืบสายโลหิตโดยตรงเป็นแพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้าน

กำหนดการ
รับสมัคร ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 สิงหาคม 2556
สอบสัมภาษณ์ 27 สิงหาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 20 กันยายน 2556

ที่มา :http://www.entrance.psu.ac.th/