AMT News.

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยืนยัน วันที่ 10 มิถุนายนเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดภาคเรียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

'ชินภัทร'ยันเปิดเทอม 10 มิ.ย.เหมาะสมที่สุด เพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

UploadImage

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยืนยัน วันที่ 10 มิถุนายนเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดภาคเรียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีที่ประชุมการปรับเวลาเปิด-ปิด ภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กลับไปทบทวนรายละเอียดการเปิด-ปิดภาคเรียนของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเสนอทำประชาพิจารณ์อีกครั้ง หลังจาก สพฐ. กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ วันที่ 10 มิถุนายน ขณะที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดให้มหาวิทยาลัยสมาชิก เปิด-ปิดภาคเรียนตามปฏิทินอาเซียน คือ ระหว่างกลางเดือนสิงหาคม - กันยายน ส่งผลให้ช่วงเวลาการเปิดภาคเรียนของทั้ง 2 ระดับ ห่างกันถึง 2 เดือน ว่า สพฐ. ได้ทำประชาพิจารณ์ไปรอบหนึ่งแล้ว โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ วันที่ 10 มิถุนายน ส่วนจะให้ทำประชาพิจารณ์รอบใหม่หรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้รับมอบหมาย
สำหรับการที่จะให้ สพฐ. ศึกษาข้อมูลการเปิด-ปิดภาคเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกนั้น นายชินภัทร กล่าวว่า สพฐ. ได้ศึกษาข้อมูลพร้อมกับเสนอไปตั้งแต่รอบแรกแล้ว อย่างไรก็ตาม หลังจาก นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับฟังข้อคิดเห็นจากหลาย ๆ ฝ่าย จึงมีแนวคิดในรอบแรกคือ ไม่อยากให้การเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนกระทบกับนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนวิถีชีวิตมากเกินไป ที่สำคัญคือ โรงเรียนในชาติสมาชิกก็เปิด-ปิดภาคเรียนไม่ตรงกันอยู่แล้ว