AMT News.

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ช่วงที่ 6/56

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ช่วงที่ 6/56


UploadImage
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
TU-GET (Thammasat University General English Test)สำหรับปี 2555 มี 2 ช่วง คือ


ช่วงที่ สมัคร/ชำระเงิน วันสอบ ค่าสมัครสอบ 500.-
12/55       1 - 15    พฤศจิกายน   2555   25 พฤศจิกายน  2555 สมัครทาง Online
13/55       1 - 15    ธันวาคม        2555   23 ธันวาคม  2555  สมัครทาง Online


สำหรับปี 2556 มี 12 ช่วง คือ


ช่วงที่ สมัคร/ชำระเงิน วันสอบ ค่าสมัครสอบ 500.-
1/56       1 - 15    มกราคม        2556   27 มกราคม 2556 สมัครทาง Online
2/56       1 - 15    กุมภาพันธ์     2556   24 กุมภาพันธ์  2556 สมัครทาง Online
3/56       1 - 15    มีนาคม         2556   31 มีนาคม 2556 สมัครทาง Online
4/56       1 - 15    เมษายน        2556   28 เมษายน 2556 สมัครทาง Online
5/56       1 - 15    พฤษภาคม     2556   26 พฤษภาคม  2556 สมัครทาง Online
6/56       1 - 15    มิถุนายน       2556   30 มิถุนายน 2556 สมัครทาง Online
7/56       1 - 15    กรกฎาคม     2556   28 กรกฎาคม  2556 สมัครทาง Online
8/56       1 - 15    สิงหาคม       2556   25 สิงหาคม  2556 สมัครทาง Online
9/56       1 - 15    กันยายน       2556     29 กันยายน  2556 สมัครทาง Online
10/56       1 - 15    ตุลาคม         2556   27 ตุลาคม  2556 สมัครทาง Online
11/56       1 - 15    พฤศจิกายน   2556   24 พฤศจิกายน  2556 สมัครทาง Online
12/56       1 - 15    ธันวาคม        2556   22 ธันวาคม  2556  สมัครทาง Online  สมัครสอบออนไลน์   

     การสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป (ใช้รหัสบัตรประชาชนในการสมัคร)
           1. สมัครสอบ online ที่ : http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
           2. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา (ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ไม่รับชำระผ่าน ATM) 
           3. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ท่าน โปรดนำบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบเพื่อเข้าสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ  
           4. ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)
           5. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวเข้าไปในห้องสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ

     สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (ใช้รหัสบัตรนักศึกษาในการสมัคร)
           1. สามารถใช้สิทธิ์สอบ  โดยชำระค่าสมัครสอบ 40.-บาท ปีละ 1 ครั้ง เฉพาะ เดือน พฤษภาคม หรือ เดือน ตุลาคม
           2. ให้สมัครสอบ Online ที่: http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx           
           3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา (ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ไม่รับชำระผ่าน ATM)
           4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ใช้บัตรนักศึกษาเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ
           5. กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาเข้าสอบถ้าไม่แต่งชุดนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
           6. นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)
           7. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวเข้าไปในห้องสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ 

           หมายเหตุ ยกเว้นนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคบัณฑิตและนักศึกษา SIIT ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได 

     สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
     วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. 
     วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
     โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755, 0-2613-3101-3 ต่อ 105, 106
     โทรสาร 0-2623-5138
     Email :  tugetlitu@gmail.com
     แผนที่ตึก SC

     หมายเหตุ โอนเงินและสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วง หรือคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น