AMT News.

สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556

 

 

สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 ออนไลน์ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ สายอำนวยการ
ผ่านไปแล้วสำหรับการสอบนายสิบตำรวจ ชั้นประทวน คุณวุฒิ ม.6 หลายๆท่านที่ได้ทำการสมัครสอบไปคงจะรู้ผลกันแล้ว แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำการสมัครสอบในปี 2555 นี้ และ หวังจะรอติดตามข่าวการเปิดรับสมัครสอบนายสิบตำรวจ ชั้นประทวน คุณวุฒิ ม.6 ในปี 2556 วันนี้ถึงยังไม่มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบที่แน่ชัดจากกองการสอบ ว่าจะมีการเปิดสอบนายสิบตำรวจ ชั้นประทวน คุณวุฒิ ม.6 ในปี 2556 หรือไม่ วันนี้เราลองไปดูตัวอย่างรายวิชาที่เคยออกสอบในปี 2555 กันก่อนคะ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะสอบตำรวจกันในปี 2556 ซึ่งตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะเปิดรับสมัครหรือไม่ และหากมีการเปิดรับสมัครสอบจริง จะทำการอัพเดทข่าวให้ไวที่สุดคะ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 ออนไลน์ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ สายอำนวยการ

 

สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 ออนไลน์ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ สายอำนวยการ

 

สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 ออนไลน์ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ สายอำนวยการ

วิชาที่ใช้สอบตำรวจ ประจำปี 2555 สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 ออนไลน์ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ สายอำนวยการ
การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ

๑. การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาทาข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที มีรายละเอียดวิชาที่สอบ ดังนี้

1.1 ความสามารถทั่วไป จานวน 25 ข้อ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 ออนไลน์ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ สายอำนวยการ
ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจหรือ ทางอื่นที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว อุปมาอุปไมย การประยุกต์ วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรม การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ เงื่อนไขภาษา สัญลักษณ์ โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ สถิติข้อมูล กราฟ ตาราง มิติสัมพันธ์ และแผนภูมิต่างๆ

1.2 ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 ออนไลน์ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ สายอำนวยการ
การใช้ถ้อยคาสานวน การใช้คาให้ตรงกับความหมาย การใช้คาให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม การวิเคราะห์ สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากข้อความสั้นๆ ประโยค กลุ่มคา หรือคา

1.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 ออนไลน์ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ สายอำนวยการ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension) คาศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา(Conversation) เป็นต้น

1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น จำนวน 25 ข้อ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 ออนไลน์ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ สายอำนวยการ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ข้อมูลสาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

1.5 จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จานวน 20 ข้อ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 ออนไลน์ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ สายอำนวยการ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตในสังคม และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้

(1) ว่ายน้า แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 ออนไลน์ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ สายอำนวยการ
ชาย ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า ผ่าน
หญิง ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 50 วินาที ถือว่า ผ่าน
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

(2) วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 ออนไลน์ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ สายอำนวยการ
ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 4 นาที 30 วินาที ถือว่า ผ่าน
หญิง ระยะทาง 800 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 5 นาที ถือว่า ผ่าน
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

2.2 สอบสัมภาษณ์ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 ออนไลน์ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ สายอำนวยการ
จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
ที่จะแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถประสบการณ์
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสมจึงจะถือว่า ผ่าน
ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า ไม่ผ่าน

2.3 การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 ออนไลน์ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ สายอำนวยการ
ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่กาหนดไว้
หรือโรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งในดุลพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตารวจเห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตารวจ
ถือว่า ผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กาหนดไว้ ถือว่า ไม่ผ่าน และผลการตรวจร่างกายของ
คณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด

2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 ออนไลน์ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ สายอำนวยการ
ประวัติและความประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
ทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและ
ความประพฤติหรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตารวจถือว่า ผ่าน ผู้ที่คณะอนุกรรมการ พิจารณา
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติ
ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตารวจถือว่า ไม่ผ่าน
สาหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน
หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง จะพิจารณาจากข้อเท็จจริง และพฤติการณ์แห่ง
การกระทาความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่รวมทั้งความน่ารังเกียจของ
สังคมและเกียรติของข้าราชการตารวจ โดยจะนาผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและ/หรือ
ในชั้นศาลที่มีคาพิพากษาคดีแล้ว มาเป็นหลักการที่สาคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี
ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ตามที่กาหนดจะได้คะแนน ๕๐ คะแนน
ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ ๐ คะแนน
สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 สมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556 ออนไลน์ สมัครสอบ นายสิบตํารวจ สายอำนวยการ