AMT News.

ประกาศผลสอบเตรียมทหาร รอบแรก เหล่าทหารอากาศ ปี 2556 (ปี 56 ล่าสุด)

ประกาศผลสอบเตรียมทหาร รอบแรก เหล่าทหารอากาศ ปี 2556 (ปี 56 ล่าสุด)ขณะนี้ผลสอบเตรียมทหาร เหล่า ทหารอากาศ (ทอ.) ปีการศึกษา 2556 ออกแล้วนะครับ


น้องๆ สามารถดาวโหลด ใบรายชื่อ การประกาศผลสอบได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ

 ทาง INTERNET,โทรศัพท์อัตโนมัติ  10 เม.ย. 56 

http://www.rtafa.ac.th,  http://www.rtaf.mi.th 

และโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 1900 888 533