AMT News.

ประกาศผลสอบเตรียมทหาร รอบแรก เหล่าทหารเรือ ปี 2556 (ปี 56 ล่าสุด)

ประกาศผลสอบเตรียมทหาร รอบแรก เหล่าทหารเรือ ปี 2556 (ปี 56 ล่าสุด)ขณะนี้ผลสอบเตรียมทหาร เหล่า ทหารเรือ (ทร.) ปีการศึกษา 2556 ออกแล้วนะครับ


น้องๆ สามารถดาวโหลด ใบรายชื่อ การประกาศผลสอบได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ

11 เม.ย. 56

- http://www.rtna.ac.th

http://www.navy.mi.th