AMT News.

สนง.ตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร 7,500 ตำแหน่ง ประจำปี 2556

 

 

สนง.ตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร 7,500 ตำแหน่ง ประจำปี 2556 สมัครตำรวจ 2556 สมัครสอบตํารวจสัญญาบัตร 56สมัครตํารวจสัญญาบัตร 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/03/2556 ล่าสุดกองการสอบ สนง.ตำรวจแห่งชาติ มีข่าวเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2556 จำนวน 7,000 + 500 ตำแหน่ง โดยจะคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2556 ของหน่วยงานต่าง ๆ ในตำรวจ จำนวนรวมทั้งสิ้น 7,000 ตำแหน่ง และ คัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปฯ เป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2556 จำนวน 500 ตำแหน่ง…. สมัครตํารวจสัญญาบัตร 2556 สนง.ตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร 7,500 ตำแหน่ง ประจำปี 2556 สมัครตำรวจ 2556 สมัครสอบตํารวจสัญญาบัตร 56

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครตํารวจสัญญาบัตร 2556 สนง.ตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร 7,500 ตำแหน่ง ประจำปี 2556 สมัครตำรวจ 2556 สมัครสอบตํารวจสัญญาบัตร 56

สมัครตํารวจสัญญาบัตร 2556

 

 

 

 

 

 

 

 

[สมัครตํารวจสัญญาบัตร 2556สนง.ตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร 7,500 ตำแหน่ง ประจำปี 2556 สมัครตำรวจ 2556 สมัครสอบตํารวจสัญญาบัตร 56

 

อ่านรายละเอียดของข่าวการรับสมัครสอบตำรวจ ประจำปี 2556 สมัครตำรวจ 2556 สมัครสอบตํารวจสัญญาบัตร 56สมัครตํารวจสัญญาบัตร 2556
การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2556 จำนวน 7,000 + 500 ตำแหน่ง

1. การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2556
ของหน่วยงานต่าง ๆ ใน ตร. จำนวน 7,000 ตำแหน่ง

สอบวันที่ 28 เม.ย. 2556 สมัครตำรวจ 2556 สมัครสอบตํารวจสัญญาบัตร 56 สมัครตํารวจสัญญาบัตร 2556

2. การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปฯ เป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2556 จำนวน 500 ตำแหน่ง

สอบวันที่ 9 พ.ค. 2556 สมัครตำรวจ 2556 สมัครสอบตํารวจสัญญาบัตร 56 สมัครตํารวจสัญญาบัตร 2556

**หมายเหตุ : สมัครตำรวจ 2556 สมัครสอบตํารวจสัญญาบัตร 56 สมัครตํารวจสัญญาบัตร 2556
1. วันสอบอาจปรับเปลี่ยนได้ตามอนุมัติ ตร.
2. สำหรับจำนวน ตำแหน่งและอัตรา ที่แต่ละหน่วยได้รับการจัดสรรเท่าใดนั้น
โปรดติดตามข่าวสารประมาณช่วงปลายเดือน มี.ค.2556 โหลดฟรี