AMT News.

!!O-NET!! เตรียมจัดเต็ม

 

 รูปแบบข้อสอบ O-NET ประจำปี 2555 (สอบ ก.พ.2556) 

ภาพรวมทุกวิชาของปีนี้ยังคงคล้ายของเดิมปีที่แล้ว นั้นคือมีปรนัย 5 ตัวเลือกทั้งแบบ 1

และ 2 คำตอบ และมีปรนัยเลือกคำตอบแต่ละหมวดแบบสัมพันธ์กัน

           

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว!! รูปแบบข้อสอบ O-NET ก.พ.56 (ปีนี้ปรนัยจัดเต็ม)


          

 

 

 

 

 

 

 วิชาภาษาไทย - ทั้งฉบับมี 80 ข้อ โดย 70 ข้อแรกนั้นจะเป็นปรนัย 5 ตัวเลือก และ 10

ข้อสุดท้ายเป็นปรนัยแบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน


วิชาสังคมศึกษา - มี 80 ข้อ และเป็นปรนัย 5 ตัวเลือกทั้งหมด โดยจะแบ่งเป็นปรนัย 5 ตัวเลือก

แบบ 1 คำตอบจำนวน 65 ข้อ และที่เหลือเป็นปรนัย 5 ตัวเลือกแบบ 2 คำตอบอีก 15 ข้อ


วิชาภาษาอังกฤษ - มี 90 ข้อ แบ่งเป็นปรนัย 5 ตัวเลือกจำนวน 80 ข้อ ปิดท้ายด้วย

คำถามแบบหลายตัวเลือก 1 คำตอบ หรือที่คุ้นหูว่าพาร์ท "Error" อีก 10 ข้อ รวมทั้งหมด 90 ข้อ 100 คะแนน
 

วิชาคณิตศาสตร์ - วิชานี้มี 40 ข้อแบ่งเป็นปรนัย 5 ตัวเลือก 32 ข้อ และเป็นอัตนัยฝนคำตอบ 8 ข้อ

โดยพาร์ทอัตนัยมีค่าคะแนนมากถึง 20 คะแนน

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว!! รูปแบบข้อสอบ O-NET ก.พ.56 (ปีนี้ปรนัยจัดเต็ม)


           

 

 

 

 

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ - มี 90 ข้อแบ่งเป็นปรนัย 5 ตัวเลือกจำนวน 80 ข้อ และปิดท้ายด้วย

คำถามหลายตัวเลือกมากกว่า 1 คำตอบอีก 10 ข้อ รวมทั้งหมด 90 ข้อ 100 คะแนน


วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - มี 40 ข้อ 100 คะแนน แบ่งเป็นปรนัย 5 ตัวเลือก 30 ข้อ

และปรนัยคำถามหลายตัวเลือกมากกว่า 1 คำตอบอีก 10 ข้อ รวม 40 ข้อ 100 คะแนน

วิชาศิลปะ - มีทั้งหมด 37 ข้อ แบ่งเป็น 30 ข้อแรกเป็นปรนัย 5 ตัวเลือก ต่อด้วย 6 ข้อ

ถัดมาเป็นปรนัยคำถามหลายตัวเลือกมากกว่า 1 คำตอบ และปิดท้ายด้วยปรนัยแบบ

เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กันอีก 1 ข้อสุดท้าย

วิชาการงานฯ - ทั้งหมดมี 44 ข้อแบ่งเป็นปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 41 ข้อ และ

3 ข้อสุดท้ายเป็นปรนัยแบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน

รวมทั้งหมด 44 ข้อ 100 คะแนน

  
         สื่งที่เหมือนกันของทุกวิชานั้นก็คือ ปรนัยจะเป็น 5 ตัวเลือก

และจะใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมงเต็มๆ โดยการสอบ O-NET นี้

น้องๆ จะต้องลงสอบให้ครบทุกวิชา เพราะหากขาดวิชาใดไปวิชาหนึ่ง

จะถือว่าหมดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลางทันที ^_^