AMT News.

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร

 

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2556

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนข่างฝีมือทหาร ประจำปี 2556

 

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (หลักสูตร 3 ปี) ประจำปีการศึกษา 2556

รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

 

1. ภาคปกติ (นักเรียนอยู่ประจำ จบแล้วบรรจุเข้ารับราชการ)

   มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์

   เป็นชายโสด เกิดตั้งแต่ 1 เม.ย. 38 - 31 มี.ค. 41

2. ภาคสมทบ (นักเรียนไป-กลับ จบแล้วไม่ผูกพันกับทางราชการ)

   มีอายุไม่เกิน 22 ปี (เกิด พ.ศ. 2534)

   เป็นชายโสด หญิงโสด

 

จำหน่ายใบสมัคร รับสมัคร และสอบคัดเลือก

จำหน่ายใบสมัคร : 13 ธ.ค. 55 - 10 ก.พ. 56 ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ซอยพหลโยธิน 30 (อาลาดิน) ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม

เขตจตุจักร กทม. 10900

สมัครทางไปรษณีย์ : 21 ธ.ค. 55 - 13 ม.ค. 56

สมัครด้วยตนเอง : 2 - 10 ก.พ. 56 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

สอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 56 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ติดต่อสอบถามโทร. 02-930-3480, 02-930-3489,

02-511-0117, 02-511-0618

http://www.mtts.ac.th

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร

ภาคปกติ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร

ภาคสมทบ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2556

การซื้อระเบียบการใบสมัคร และการสมัครทางไปรษณีย์

 

 


 

แนะนำโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

 

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย
และรัฐบาลออสเตรเลีย เป็นสถาบันที่ผลิตช่างฝีมือและช่างเทคนิคที่มี
ประสิทธิภาพ ในระดับ ปวช.ให้กับส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
และส่วนราชการอื่น ๆ อีกทั้งยังผลิตช่างที่มีความสามารถในการใช้เครื่องจักรกล
ซ่อม ปรับแต่งปรนนิบัติบำรุงเครื่องจักรกลต่าง ๆ
ที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน ออกสู่ตลาดแรงงานของประเทศ
เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือ และเพื่อการเติบโต
การขยายตัวด้านเศรษฐกิจที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
ในขณะเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

 

วิชาชีพที่เปิดสอน

๑. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล   ๒. ช่างเครื่องมือกล    ๓. ช่างเชื่อมโลหะ
๔. ช่างยานยนต์                    ๕. ช่างไฟฟ้ากำลัง    ๖. ช่างอิเล็กทรอนิกส์