AMT News.

รับตรง โดยวิธีพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับตรง โดยวิธีพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

 

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาชั้ย ม.6 สายวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556
- ผู้ที่สมัคร โครงการ พสวท. เพชรทองกวาว วคช. ต้องมี GPAX ม.4-ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมี GPA ฟิสิกส์ เคมี ชีวะวิทยา ไม่ต่ำกว่า 3.50
กำหนดการ
รับสมัคร 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 11 มีนาคม 2556
สอบคัดเลือก 28 เมษายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 พฤษภาคม 2556
สอบสัมภาษ 8 – 9 มิถุนายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2556
รายงานตัว 7 กันยายน 2556