AMT News.

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษา

ประกาศ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทางระบบ INTERNET

 

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ปวช สาขาช่าง และ ปวส. ปริญญญาตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระดับปริญญาตรีเทียบเท่าและอนุปริญญาหรือเ

ทียบเท่าโดยรับสมัครผ่านทางระบบ INTERNET เริ่มเปิดการรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๑๕ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป สมัครได้ ที่เว็บ www.catc.or.th
หรือสอบถามรายล่ะเอียด โทร. ๐๒ - ๒๗๒ - ๕๗๔๑ - ๔ ต่อ ๒๖๑ หรือ ๒๓๐ และ
โทร ๐๒- ๒๗๒ – ๕๘๒๗ หรือ facebook: ประชาสัมพันธ์ สถาบันการบินพลเรือน

แหล่งข้อมูล : แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน โทร ๐๒ - ๒๗๒ - ๕๗๔๑ - ๔ ต่อ ๒๖๑ , ๐๒ – ๒๗๒ - ๕๘๒๗
 
ที่มา : http://www.catc.or.th/2010/index.php