AMT News.

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560

ขอบคุณที่มา : http://p-dome.com/ict-mahidol-60/  
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รับตรง หลักสูตรนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

ICT mahidol

 

สาขาที่เปิดให้เลือกเรียน

          - วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เรียนเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เป็นต้น

          - ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Databases and Intelligent Systems) เรียนเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และระบบฐานความรู้ คลังข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศในองค์กร การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและระบบเชิงฉลาด การประมวลผลและรู้จำภาพ ตัวอักษร และเสียง ฯลฯ เป็นต้น

          - ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems) เรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ในองค์กร และที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์

          - ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems) เรียนเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี Multimedia และการประยุกต์ใช้งาน Multimedia ในงานต่างๆ อาทิ การประมวลผลข้อมูลภาพแบบดิจิตอล การทำภาพเคลื่อนไหวโดยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน

          - วิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering) เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนา software เป็นทีมหรือขนาดใหญ่ สาขานี้มีความจำเป็นมากต่อการพัฒนา software ที่มีคุณภาพ

          - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology) เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software เพื่อนำไปใช้ในทางสาธารณสุขสุขภาพ เช่นระบบในโรงพยาบาลต่างๆ และระบบการบริหารจัดการสาธารณสุขของประเทศ

          - ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Network) ทุกองค์กรในปัจจุบันต้องเชื่อมต่อกับ Internet และมีระบบเครือข่ายภายใน นักศึกษาจะสามารถเรียนเกี่ยวกับการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน (Shared Resource) ในเครือข่ายนั้น จะเน้นในเรื่องของการศึกษาวิธีการสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสายและไร้สาย การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมต่อกับ Internetการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการเชื่อมต่อสื่อสาร และระบบเครือข่ายสื่อสารในอนาคต

          – การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System) ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศ มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อช่วยการจัดการภายในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานต่าง ๆ รวมถึงระบบสำนักงานอัตโนมัติด้วย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            รอบสอบตรง

            - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2559

            - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

            รอบโควตาเรียนดี (รายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์สมัครรอบโควตาเรียนดี)

            - กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

            - ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเสนอชื่อมา (ติดต่ออาจารย์แนะแนวที่โรงเรียน) โดยเสนอชื่อนักเรียนได้โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน

            - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50

            รอบโควตาความสามารถพิเศษ Sci /Com

            - กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

            - ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์หรือมีความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา

            - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

 

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

          –  การสมัคร มี 2 วิธี คือ สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง Website : http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/ หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หรือ ที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท

          – ค่าสมัคร 600 บาท

          - การชำระเงิน มี 2 วิธี คือ ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา โดยพิมพ์แบบฟอร์มจากระบบสมัคร หรือ ชำระเงินสดด้วยตนเอง ที่คณะ ICT วิทยาเขตศาลายา หรือวิทยาเขตพญาไท

 

เอกสารการสมัครสอบ

          รอบสอบตรง

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

          3. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรือ อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา สำหรับการสมัครรอบ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

          4. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)

          5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

          สำเนาเอกสารทุกชุด ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง

         รอบโควตาเรียนดีและรอบโควตาความสามารถพิเศษ Sci /Com

          1. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (ม. 4 – ม. 5 ภาคการศึกษาปลาย)

          2. สำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

          3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

          4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

          5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

          6. สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร (ถ้ามี)

          สำเนาเอกสารทุกชุด ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง

 

การส่งหลักฐานการสมัคร

          กรุณาส่งหลักฐานการสมัครภายใน วันที่ 30 กันยายน 2559 ด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ มาที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 วงเล็บมุมซอง (เอกสารสมัครสอบคณะ ICT)

 

รายละเอียดการสอบข้อเขียน

          สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ วิชาละ 100 คะแนน

 

          – ดู รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่   

          – เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่