AMT News.

รับตรง60 ม.เชียงใหม่ รับสมัคร 15-23 ส.ค. 2559

???? 1. โควตาภาคเหนือ (เลือกคณะ/สาขา ม.เชียงใหม่ + 15 มหาวิทยาลัย) 
รับสมัคร : 15 - 23 สิงหาคม 2559 (สมัครทาง Inernet)
เกณฑ์การคัดเลือก : ผลคะแนนสอบโควตาภาคเหนือ

???? ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/28XvwLp
???? อ่านขั้นตอนการสมัคร : http://bit.ly/28SI0Ac
---

???? 2. โครงการผลการเรียนดี 
รับนักเรียนผลการเรียนดีใน 17 จังหวัดเขตพัฒนาภาคเหนือ เข้า 3 คณะ

คณะพยาบาล 
- รับ ม.6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
- เกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
- รับ ม.6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต และ ภาษาต่างประเทศ 
- เกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25 

คณะเทคนิคการแพทย์ 4 สาขาวิชา
- รับ ม.6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต

รับสมัคร : 15 - 23 สิงหาคม 2559 (สมัครทาง Inernet)
เกณฑ์การคัดเลือก : ผลคะแนนสอบโควตาภาคเหนือ + สัมภาษณ์

???? ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/28XvHWJ
???? อ่านขั้นตอนการสมัคร http://bit.ly/28SI0Ac
---

???? 3. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)/แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) 

- รับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน และ แม่ฮ่องสอน 
- รับ ม.6 เกรดเฉลี่ย ม.4 และ ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.25

รับสมัคร : 15 - 23 สิงหาคม 2559 (สมัครทาง Inernet)
เกณฑ์การคัดเลือก : ผลคะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ

???? อ่านรายละเอียด ODOD :http://bit.ly/28SIQNk
???? อ่านรายละเอียด CPIRD :http://bit.ly/28SIQNk

** รายชื่อมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 15 แห่ง (โควตาภาคเหนือ)
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! :    https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/paper/?show=pakad2