AMT News.

โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศและโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน รอบที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศและโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน รอบที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 

ปฏิทินการคัดเลือก

 

SIIT 60

 

หลักสูตรที่เปิดรับ

           - กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ

           - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

           - เทคโนโลยี จำนวน 1 สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

           - กลุ่มการจัดการ จำนวน 2 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการ และ การจัดการวิศวกรรม

 

คุณสมบัติของผ้สมัครโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ

           - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องเรียนสายวิทย์ – คณิตฯ เท่านั้น)

           - ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 –5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.25 

 

คุณสมบัติของผ้สมัครโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน รอบที่ 1

           - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องเรียนสายวิทย์ – คณิตฯ เท่านั้น)

           - ไม่กําหนดเกรดเฉลี่ยสะสมในการสมัครสอบ

 

วิธีการสมัคร

           - สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์  http://admissions.siit.tu.ac.th 

           - ผู้สมัครสอบโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ต้องชําระค่าสมัครสอบ 500 บาท (โอนผ่านธนาคารที่กําหนด) ผู้สมัครสอบโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน ต้องชําระค่าสมัครสอบ 800 บาท (โอนผ่านธนาคารที่กําหนด) 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - Website : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ 

ที่มา : http://p-dome.com/osp1-siit-tu-60/