AMT News.

ขยายเวลารับบุคคลภายนอกจบป.ตรีเป็นตำรวจสัญญาบัตร 113 อัตรา

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรดำรงตำแหน่ง ระดับรองสารวัตร ในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยต่างๆ รวมจำนวน ๑๑๓ อัตรา
 
ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
 
๑.๑ ตำแหน่งรองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ประมวลผล(เพศชายหรือหญิง) จำนวน ๙๓ อัตรา ในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยต่างๆตามผนวก ก ท้ายประกาศนี้ ใช้คำย่อของสายสอบ คือ สายประมวลผล
 
๑.๒ ตำแหน่งรองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร (เพศชายหรือหญิง) จำนวน ๒๐ อัตรา ในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยต่างๆ ตามผนวก ข ท้ายประกาศนี้ ใช้คำย่อของสายสอบ คือ สายไฟฟ้าสื่อสาร
 
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
 
๒.๑ สายประมวลผล ตามข้อ ๑.๑ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 
๒.๑.๑ เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยการเกิด เพศชายหรือเพศหญิง
 
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕)
 
๒.๑.๓ เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า๗๗ เซนติเมตร เพศหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
 
๒.๑.๔ มี คุณสมบัติทั่วไป และไม่มี ลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ค และ ผนวก ง ท้ายประกาศนี้
 
๒.๑.๕ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม
 
๒.๑.๖ ยกเว้นการขาดคุณสมบัติ กรณีสายตาผิดปกติซึ่งตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ๖/๖)สายไฟฟ้าสื่อสาร ตามข้อ ๑.๒ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 
๒.๒.๑ เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยการเกิด เพศชายหรือเพศหญิง
 
๒.๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)
 
๒.๒.๓ เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า๗๗ เซนติเมตร เพศหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
 
๒.๒.๔ มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มี ลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ค และ ผนวก ง ท้ายประกาศนี้
 
๒.๒.๕ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับ
ปริญญาตรีทาง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล
 
๒.๒.๖ ยกเว้นการขาดคุณสมบัติ กรณีสายตาผิดปกติซึ่งตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ๖/๖)
 
วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หน่วยรับสมัคร และกำหนดการที่ควรทราบ
 
๓.๑ วิธีการสมัครสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ http://oict.police.go.th หรือ http://itc.police.go.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
 
ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
 
โดยกำหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งได้ เพียงสายเดียวเท่านั้น

ข้อมูลการรับสมัคร