AMT News.

รับตรง59 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ม.ธรรมศาสตร์-ลำปาง (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

 

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2559
 • (หน้า 8)

ติดตามข่าวสารผ่าน LINE คลิ๊ก

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • ส่วน 17 จังหวัดภาคเหนือ
  • สำเร็จ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร อุทัยธานี
 • สวน ทั่วประเทศ
  • กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีความถนัดและสนใจในวิชาศิลปะและการออกแบบ
 • (หน้า 2, 6)

จำนวนรับ

 • 17 จังหวัดภาคเหนือ 20 คน
 • ทั่วประเทศ 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 8)

วิธีสมัคร

 • สมัคร ด้วยตนเองที่ หมวดทะเบียนนักศึกษา งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาส่วนลำปาง กองบริหารศูนย์ลำปาง ห้อง 3116 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8