AMT News.

รับตรง59 ผลิตนักวิทย์ชีวภาพ/เคมีประยุกต์/วิศวกรวัสดุ ม.แม่ฟ้าหลวง 2559

Cr : http://www.enttrong.com/2294
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์
ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเคมีประยุกต์ และวิศวกรวัสดุ
ประจำปีการศึกษา 2559

 

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559
 • (หน้า 3)

 

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
   • เคมีประยุกต์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมวัสดุ
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิต ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สำหรับสาขาวิชาเคมีประยุกต์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิต ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิต ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 2.75

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • เขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนด
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7