AMT News.

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (ช่วงที่ 3)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (ช่วงที่ 3)
เพื่อส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษา
ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ในปีการศึกษา 2559 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครช่วงที่ 3 โดยใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชาของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในการคัดเลือก จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) 
3. โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการตามที่ระบุไว้ และมีสิทธิ์เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น 

โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่www.reg.cmu.ac.th ระหว่างวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0 5394 8914-8 ในวันและเวลาทำการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/special

#รับตรง #รับตรง59 #มช#CMU59