AMT News.

รับตรง59 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 2559

http://www.enttrong.com/2005

มหาวิทยาลัยพายัพ
เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559

 

กําหนดการรับสมัคร

  • 2 พฤศจิกายน 2558 – 29 มกราคม 2559

 

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • โสด อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
  • ผู้หญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
  • ผู้ชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

  • สมัคร ทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

เว็บไซต์