AMT News.

รับตรง59 น.ศ.เด่นภาษาอังกฤษ คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2559

http://www.enttrong.com/2062
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
โครงการรับศึกษาเด่นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559
 

กําหนดการรับสมัคร

 • ประมาณ 13 – 20 มกราคม 2559

 

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทย์-คณิต ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการสอบ GAT/PAT 2 ครั้งที่ 1/2559 โดย
  • คะแนน GAT ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
  • คะแนน PAT 2 ไม่น้อยกว่า 130 คะแนน
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • 5 – 15 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4