AMT News.

รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 บัณฑิตเพื่อชุมชน ม.เชียงใหม่ 2559

http://www.enttrong.com/2131
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2
ภายใต้โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 20 มกราคม 2559
 • (หน้า 2)

 

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน 5 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนชั้นม.6 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอรอบนอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่ 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ยกเว้น จ.เชียงใหม่
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • เขียนบทความหัวข้อ “บ้านและชุมชนในทัศนคติของข้าพเจ้า” ด้วยลายมือตนเอง ความยาว 2 หน้ากระดาษ A4
 • ยื่นผลกาเรียน
 • สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไปของสาขาวิชาบ้านและชุมชน
 • สอบสัมภาษณ์
 • ยื่นแฟ้มประวัติส่วนตัว
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3