AMT News.

รับตรง59 ทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 2559

http://www.enttrong.com/2028
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์
ตามโครงการรับตรงทั่วประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2559
 

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 2)

 

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิจิตรศิลป์
  • สาขาวิชาจิตรกรรม 13 คน
  • สาขาวิชาประติมากรรม 12 คน
  • สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 24 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือประโยคอาชีวศึกษาชั้นต้น หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 49 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5