AMT News.

รับตรง59 วิศวกรรมเครื่องกล-นานาชาติ ม.เชียงใหม่ 2559

http://www.enttrong.com/2040

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2559
 

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 3)

 

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 • ทีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์/ชีววิทยา/เคมี) คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 5.00 หรือ
  • TOEFL
   • PBT — ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   • CBT — ไม่ต่ำกว่า 173 หรือ
   • IBT — ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
   • English National Test (สำหรับนักเรียนจีน) — Level 4 หรือ
   • Common European Framework — Lavel A2
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือตัวเองที่ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4