AMT News.

รับตรง59 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2559

http://www.enttrong.com/1855

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง ทั่วประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2559
 

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 9)

 

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • จีนศึกษา
  • การพัฒนาระหว่างประเทศ
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  • การสอนภาษาจีน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ-เน้นการบริหารการโรงแรม
  • การจัดการธุรกิจการบิน-งานบริการทางการบิน
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • การจัดการธุรกิจการบิน
   • ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน
   • การปฏิบัติการทางการบิน
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เคมีประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
  • เทคโนโลยีความงาม
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
  • การแพทย์แผนจีน
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • พยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)
 

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. กศน. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระต่างๆ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีความสามารถในการศึกษาในระดับการเรียนสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากม.แม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ 2559
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 2,360 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบข้อเขียน-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 12, 15)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23