AMT News.

รับตรง59 ทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ม.พะเยา 2559

cr.http://www.enttrong.com/1813

มหาวิทยาลัยพะเยา
เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร
ประจำปีการศึกษา 2559
 

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 สิงหาคม – 16 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 4)

 

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีชีวภาพ 40 คน
   • ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 40 คน
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 คน
   • สัตวศาสตร์ 10 คน
   • เกษตรศาสตร์ 10 คน
   • การประมง 10 คน
 • (หน้า 3)
 

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • เป็น บุตรหลาน เหลน สายตรงของเจ้าของกิจการอาหารและสินค้าเกษตร ได้แก่ อาหารแปรรูป เครื่องดื่มแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรอื่นๆ ตามดุลยพินิจของกรรมการ โดยมีหนังสือรับรอง
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 120 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน 4 ภาคเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6