AMT News.

รับตรง59 นักเรียนชาวไทยภูเขา ม.เชียงใหม่ 2559

cr. http://www.enttrong.com/1869
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนชาวไทยภูเขา
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
 

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 กันยายน – 29 ตุลาคม 2558

 

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศึกษาศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • คณิตศาสตร์
  • พลศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ธุรกิจศึกษา
  • ประถมศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองและการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การระหว่างประเทศ
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
  • ประวัติศาสตร์
  • บ้านและชุมชน
  • สารสนเทศศึกษา
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
 • คณะสังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 

คุณสมบัติ

 • มีเชื้อสายชาวไทยภูเขา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์