AMT News.

รับตรง59 คณะศึกษาศาสตร์ 6 โครงการ ทั่วประเทศ ม.เชียงใหม่ 2559

cr. http://www.enttrong.com/1777
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ 6 โครงการ ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
 

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 16 ตุลาคม 2558
 • (หน้า 4)

 

คุณสมบัติ

 • โครงการสานฝันครูปฐมวัย
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
  • 16 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  • (หน้า 2)
 • โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่
  • สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
  • 12 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงทักษะและความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  • (หน้า 2)
 • โครงการสืบสานครูภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • 16 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีความสามารถในการอ่านออกเสียงคำประพันธ์ไทย
  • (หน้า 3)
 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา
  • สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • 16 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงความสามารถทางสังคมศึกษา ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  • (หน้า 3)
 • โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ
  • สาขาวิชาศิลปศึกษา
  • 12 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงความสามารถทางศิลปะ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
  • (หน้า 3)
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพละศึกษา
  • สาขาวิชาพละศึกษา
  • 10 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มี แฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงทักษะและความสามารถทางด้านกีฬา โดยเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันรายการในระดับประเทศและได้รับรางวัลจากการ แข่งขัน หรือเป็นตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไปในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  • (หน้า 3)
 

จำนวนรับ

 • รวม 82 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบความถนัดทางการเรียน ภาษา ตัวเลข และเหตุผล
 • สอบความถนัดทางวิชาชีพครู
 • สอบวิชาเฉพาะสาขา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานทะเบียนปริญญาตรี อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7