AMT News.

โครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2556

รับตรง โครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา 2556

UploadImage


โครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประจำปีการศึกษา 2556

 

 


คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ของโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ภายในประเทศ

 

จำนวนทุนและระยะเวลาการให้ทุน

 

ระยะเวลาการให้ทุน 4 ปีการศึกษาตลอดหลักสูตรตามแผนการศึกษาปกติ จำนวนไม่เกิน 50 ทุน

โดยแบ่งเป็น 5 สาขาวิชา จำนวนสาขาวิชาละไม่เกิน 10 ทุนได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 


กำหนดการ
UploadImage


UploadImage

 

 

ที่มา :  http://www.eng.buu.ac.th/