AMT News.

รับตรง59 การแพทย์แผนไทย ม.ราชภัฏเชียงราย 2559 (รอบที่ 1)

cr. http://www.enttrong.com/1790
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)
 

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 30 กันยายน 2558

 

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • ที่มีผลการเรียนดี-ปานกลางขึ้นไป
  • ได้เรียนวิชาพื้นฐานทางสายวิทย์หรือสายศิลป์มาเพียงพอ
  • มีจิตใจดีงาม มีจิตอาสา มีจิตบริการสาธารณะ ขยันอดทน พร้อมฉายแววความเป็นแพทย์แผนไทย

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รับตรง59 การแพทย์แผนไทย ม.ราชภัฏเชียงราย 2559 (รอบที่ 1)

เว็บไซต์