AMT News.

GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 เนื้อหาที่ใช้สอบ ตารางเวลาสอบ

cr. http://www.trueplookpanya.com/new/guidance/admission_news_detail/1352/

GAT (General Aptitude Test)
 หรือ ความถนัดทั่วไป คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา หรือเรียกง่าย ๆ ว่า GAT เชื่อมโยง 50 %
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า GAT ภาษาอังกฤษ 50 %

PAT (Professional and Academic Aptitude Test) หรือ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ คือ การวัดความรู้พื้นฐานและศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท คือ
1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.2  ภาษาเยอรมัน
PAT 7.3  ภาษาญี่ปุ่น
PAT 7.4  ภาษาจีน
PAT 7.5  ภาษาอาหรับ
PAT 7.6  ภาษาบาลี

จำนวนรับ

องค์ประกอบและค่าร้อยละของ Admissions ปี 2559

กลุ่ม คณะ GPAX O-NET GAT PAT
1 สัตวแพทยศาสตร์, สหเวชศาสตร์, 20% 30% 20% PAT 2 30%
  สาธารณสุขศาสตร์, เทคนิคการแพทย์,        
  พยาบาลศาสตร์, วิทยาศาสตร์กีฬา        
  ทันตแพทยศาสตร์ 20% 30% 20% PAT 1 10%, PAT 2 20%
  เภสัชศาสตร์ 20% 30% 10% PAT 2 40%
           
2 วิทยาศาสตร์, ทรัพยากรธรรมชาติ 20% 30% 10% PAT 1 10%, PAT 2 30%
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 20% 30% 10% PAT 1 20%, PAT 2 20%
           
3 วิศวกรรมศาสตร์ 20% 30% 15% PAT 2 15%, PAT 3 20%
           
4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 20% 30% 10% PAT 4 40%
           
5 เกษตรศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, 20% 30% 10% PAT 1 10%, PAT 2 30%
  วนศาสตร์, เทคโนโลยีเกษตร        
           
6 บริหารธุรกิจ ,พาณิชยศาสตร์ 20% 30% 30% PAT 1 20%
  การบัญชี, เศรษฐศาสตร์        
  การท่องเที่ยวและการโรงแรม        
  รูปแบบที่ 1 20% 30% 50%  
  รูปแบบที่ 2 20% 30% 40% PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 10%
           
7 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา        
  รูปแบบที่ 1 20% 30% 20% PAT 5 30%
  รูปแบบที่ 2 20% 30% 10% PAT 5 20%, PAT 1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา) 20%
           
8 ศิลปกรรมศาสตร์, วิจิตรศิลป์, ศิลปประยุกต์, 20% 30% 10% PAT 4/6 (เลือก 1 วิชา) 40%
  ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์,        
  ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์, ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม        
           
9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,        
  วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,        
  มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์        
  สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์        
  พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 20% 30% 30% PAT 1 20%
  พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 20% 30% 50%  
  พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 20% 30% 30% PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 20%
วันรับสมัคร
1 กันยายน 58 - 20 กันยายน 58
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ผู้ที่สามารถสมัครสอบได้ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า 
- จบการศึกษาระดับชั้น ม. 6 ขึ้นไป

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

GAT ความถนัดทั่วไป
ส่วนที่ 1 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์
การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
รวม 150 คะแนน

ส่วนที่ 2 
การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
1.Speaking and Conversation
2.Vocabulary
3.Structure and Writing
4.Reading Comprehensive 
จำนวน 60 ข้อ รวม 150 คะแนน

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
เนื้อหา
1.ตรรกศาสตร์
2.เซต
3.ระบบจำนวนจริง
4.ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
5.ฟังก์ชันซันตรีโกณมิติ
6.เรขาคณิตวิเคราะห์
7.ฟังก์ชันเอกโปเนนเซียล และ ฟังก์ชันลอการิทึม
8.เมทริกซ์
9.เวกเตอร์
10.จำนวนเชิงซ้อน
11.กำหนดการเชิงเส้น
12.ลำดับและอนุกรม
13.แคลคูลัสเบื้องต้น
14.การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
15.ความน่าจะเป็น
16.การวิเคราะห์ข้อมูลเบี้องต้น
17.การแจกแจงปกติ
18. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
ศักยภาพ 
การคิด และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
จำนวน 45 ข้อ 300  คะแนน

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
เนื้อหา 
1.สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
2.ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3.สารและสมบัติของสาร
4.แรงและการเคลื่อนที่
5.พลังงาน
6.กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
7.ดาราศาสตร์และอวกาศ
ศักยภาพ
1.คิดแบบนักวิทยาศาสตร์
2.ทักษะการอ่านบทความ/สถานการณ์/การทดลองทางวิทยาศาสตร์
จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
เนื้อหา 
1.กลศาสตร์ (แรง มวล และการเคลื่อนที่)
2.ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
3.เคมี (สาร และสมบัติของสาร)
4.พลังงาน ความร้อน และของไหล
5.คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม
ศักยภาพ
1.การคิดวิเคราะห์เชิงช่างและมิติสัมพันธ์
2.ความถนัดเชิงช่าง
3.ความคิดเชิงตรรกะเชิงช่าง
4.สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
5.การแก้ไขปัญหา
6.ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 70 ข้อ 300 คะแนน

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
เนื้อหา 
1.ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
2.ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ศักยภาพ
1.การรับรู้รูป 2 มิติและรูปทรง 3 มิติ แหละการจัดองค์ประกอบ
2.การวิเคราะห์เชิงตรรกะ
3.ความคิดสร้างสรรค์
4.จิตนาการ
5.ทักษะการวาดภาพ
จำนวน 33 ข้อ รวม 300 คะแนน

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
เนื้อหา
ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู
ศักยภาพ
1.ความสามารถในการเรียนรู้
2.คุณลักษณะความเป็นครู
จำนวน 120 ข้อ 300 คะแนน

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
เนื้อหา 
1.ทัศนศิลป์
2.ดนตรี
3.นาฏศิลป์
ศักยภาพ
1.การรับรู้
2.การคิดวิเคราะห์
3.ความคิดสร้างสรรค์
4.บูรณาการความรู้ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
เนื้อหา
1.คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
2.ไวยกรณ์และโครงสร้าง (Gremmaire)
3.สำนวน (Expression)
4.วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
5.การออกเสียง (Prononciation)
ศักยภาพ
1.ความสามารถในการอ่าน
2.ความสามารถในการเขียน
3.ความสามารถในการสื่อสาร
จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
เนื้อหา
1. ไวยากรณ์ (Grammatik) ระดับคำและระดับประโยค
2. คำศัพท์พื้นฐาน (Grundwortschatz) โดยแยกตามประเภทของคำ 
รวมทั้งสำนวนที่ประกอบขึ้นจากคำนามและคำกิริยา และสำนวนที่มีความหมายเฉพาะ
ศักยภาพ
1. ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวน ภาษาเยอรมันในสถานการณ์และบริบทต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ การสรุปความ การขยายความและการตีความ
จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
เนื้อหา
1.คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน
2.คันจิขั้นพื้นฐาน
3.ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
4.สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน
5.ญี่ปุ่นศึกษา
ศักยภาพ
1.ความสามารถในการสื่อสาร
2.ความสามารถในการเขียน
3.ความสามารถในการอ่าน
จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 7.4 ภาษาจีน
เนื้อหา
1.คำศัพท์และสำนวน
2.ไวยกรณ์และโครงสร้าง
3.สัทอักษร
4.ความรู้ทั่วไป
5.อักษณจีน
6.การเขียน
7.การอ่าน
8.สนทนา
ศักยภาพ
1.ความสามารถในการสื่อสาร
2.ความสามารถในการเขียน
3.ความสามารถในการอ่าน
จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
เนื้อหา
1.ไวยากรณ์
2.วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
3.คำศัพท์
4.ความเข้าใจภาษา
ศักยภาพ
ความสามารถในการอ่าน
จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 7.6 ภาษาบาลี
เนื้อหา
1.คำศัพท์พื้นฐาน
2.ไวยากรณ์และโครงสร้าง
3.ความเข้าใจภาษา
ศักยภาพ
1.ความสามารถในการสื่อสาร
2.ความสามารถในการเขียน
3.ความสามารถในการอ่าน
จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน

ดาวน์โหลดเนื้อหาการสอบ GAT/PAT ปี 2559 >> Click
รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ >> Click

การสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ สทศ >> Click
1. เข้าระบบ GAT/PAT ตรงหัวข้อ ต้องการเข้าระบบ และ สำหรับผู้สมัครสอบ 
2. ลงทะเบียน เฉพาะผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่มีรหัสผ่านในการเข้าระบบ เลือกเมนู ลงทะเบียบ (รายใหม่)
3. สมัครสอบ เข้าระบบแล้วเลือกเมนู สมัครสอบ เลือกวิชาที่ต้องการสอบ เลือกสนามสอบ ยกเว้นกรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี
4. พิมพ์ใบจ่ายเงิน ค่าสมัครสอบวิชาละ 140 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
5. เลือกสนามสอบ (สำหรับผู้สมัครที่จะสอบในกรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี)
6. การสมัครสอบสำหรับชาวต่างประเทศที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ส่งแบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายประกาศ
7. การแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครสอบ ส่งแบบคำขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลแนบท้ายประกาศ


ข้อควรรู้เกี่ยวกับ GAT/PAT

- 1 ปีการศึกษา สามารถสอบได้ 2 ครั้ง ใช้ยื่นได้ทั้งรอบรับตรง และรอบ Admissions
- คะแนนมีอายุ 2 ปี
- เด็กซิ่วสามารถสอบ GAT/PAT ใหม่ได้ทุกปี
- ไม่ต้องสอบทุกวิชา เลือกสอบเฉพาะวิชาที่ใช้ก็พอ

กำหนดการ
รับสมัคร ครั้งที่ 1/2559 1 - 20 ก.ย. 58
พิมพ์ใบสมัคร ชำระค่าสมัครสอบ 1 - 21 ก.ย. 58
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน เลือกสนามสอบ 1 - 22 ก.ย. 58
ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ 1 - 22 ก.ย. 58
ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ 1 ต.ค. 58
สอบ 29 ต.ค. - 1 พ.ย. 58
ประกาศผลสอบ 12 ม.ค. 59


ระเบียบการรับสมัคร >> Click
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2559 >> Click
แผนพับองค์ประกอบ และค่าร้อยละ Admissions 2559 
>> Click
ถาม-ตอบข้อสงสัย? 
>> Click
เว็บไซต์ สทศ 
>> Click