AMT News.

มาแล้ว! เนื้อหาออกสอบ GAT PAT 1/2559 (อ่านทันมั้ย ถามใจตัวเองดู)

cr. http://www.dek-d.com/admission/37984/

มาแล้ว! เนื้อหาออกสอบ GAT PAT 1/2559


GAT : ความถนัดทั่วไป
      • เนื้อหาที่ออกสอบ :  
           ส่วนที่ 1  การอ่าน/เขียน/คิด เชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 150 คะแนน
           ส่วนที่ 2   การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ 60 ข้อ 150 คะแนน ได้แก่
                          1. Speaking and Conversation
                          2. Vocabulary
                          3. Structure and Writing
                          4. Reading Comprehensive
                   
  
  PAT 1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 45 ข้อ  300 คะแนน
       • เนื้อหาที่ออกสอบ :   1) ตรรกศาสตร์      
                                       2) เซต  
                                       3) ระบบจำนวนจริง    
                                       4) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
                                       5) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ    
                                       6) เรขาคณิตวิเคราะห์
                                       7) ฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอกิริทึม    
                                       8) เมทริกซ์
                                       9) เวกเตอร์    
                                      10) จำนวนเชิงซ้อน
                                      11) กำหนดการเชิงเส้น    
                                      12) ลำดับและอนุกรม
                                      13) แคลคูลัสเบื้องต้น    
                                      14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่    
                                      15) ความน่าจะเป็น
                                      16) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น    
                                      17) การแจกแจงปกติ
                                      18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล    
 
    
PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 100 ข้อ 300 คะแนน
      • เนื้อหาที่ออกสอบ :    1) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
                                       2) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
                                       3) สารและสมบัติของสาร
                                       4) แรงและการเคลื่อนที่
                                       5) พลังงาน
                                       6) กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
                                       7) ดาราศาสตร์และอวกาศ
          
    
PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 70 ข้อ 300 คะแนน
     • เนื้อหาที่ออกสอบ :       1) กลศาสตร์(แรง มวล และการเคลื่อนที่)  
                                         2) ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง เสียง
                                         3) เคมี (สาร และสมบัติของสาร)          
                                         4) พลังงาน ความร้อนและของไหล
                                         5) คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม
 
   
PAT4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 ข้อ 300 คะแนน
      • เนื้อหาที่ออกสอบ : 
             1) ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ ทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
             2) ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

 
    PAT5 : ความถนัดทางวิชาชีพครู 120 ข้อ 300 คะแนน
       • เนื้อหาที่ออกสอบ : ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู  [บอกมาแค่นี้จริงๆ จ้า]
 
    
PAT6 : ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 100 ข้อ 300 คะแนน
       • เนื้อหาที่ออกสอบ :     1) ทัศนศิลป์
                                         2) ดนตรี          
                                         3) นาฏศิลป์
              
   
 PAT7.1 : ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 100 ข้อ 300 คะแนน
        • เนื้อหาที่ออกสอบ :    1) คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)                   
                                         2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)
                                         3) สำนวน (Expression)      
                                         4) วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
                                         5) การออกเสียง (Prononciation)
          
     
PAT7.2 : ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 100 ข้อ 300 คะแนน
        • เนื้อหาที่ออกสอบ :    1) ไวยากรณ์ (Grammatik) ระดับคำและระดับประโยค
                                         2) คำศัพท์พื้นฐาน (Grundwortschatz) โดยแยกตามประเภทของคำ รวมทั้งสำนวนที่ประกอบขึ้นจากคำนามและคำกริยา และสำนวนที่มีความหมายเฉพาะ
            ทีนี้ในส่วนของการวัดศักยภาพมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น้องๆ ควรเตรียมตัวเพิ่มเติมคือ 
                                        1) ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมันในสถานการณ์และบริบทต่างๆ ในชีวิตประจำวัน (sprachliche Ausdrücke und Redewendungen in verschiedenen Situationen und Kontexten)
                                        2) ความสามารถในการอ่านจับใจความ การสรุปความ การขยายความและการตีความ
                                         - Lückentexte (Cloze-Test) รวมถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ (D-A-CH-Landeskunde) ด้วย(ClozeTest, Lesetext)
                                         - Verstehen von längeren Texten

 
    
  PAT7.3 : ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น  100 ข้อ 300 คะแนน
        • เนื้อหาที่ออกสอบ :     1) คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน             
                                          2) คันจิขั้นพื้นฐาน  
                                          3) ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน          
                                          4) สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน  
                                          5) ญี่ปุ่นศึกษา
               
      
PAT7.4 : ความถนัดทางภาษาจีน  100 ข้อ 300 คะแนน
         • เนื้อหาที่ออกสอบ :     1) คำศัพท์ และสำนวน          
                                           2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
                                           3) สัทอักษร
                                           4) ความรู้ทั่วไป
                                           5) อักษรจีน
                                           6) การเขียน
                                           7) การอ่าน
                                           8) สนทนา
              
     
PAT7.5 : ความถนัดทางภาษาอาหรับ  100 ข้อ 300 คะแนน
        • เนื้อหาที่ออกสอบ :      1) ไวยากรณ์          
                                           2) วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ - ไทย
                                           3) คำศัพท์        
                                           4)  ความเข้าใจภาษา
                                  
     
PAT7.6 : ความถนัดทางภาษาบาลี  100 ข้อ 300 คะแนน
        • เนื้อหาที่ออกสอบ :       1) คำศัพท์พื้นฐาน  
                                            2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
                                            3) ความเข้าใจภาษา
                  
           ใครสอบ PAT 1 คณิตศาสตร์ ก็อย่าเพิ่งช็อคนะ ตั้งสติดีๆ หัวข้ออาจจะเยอะไปหน่อย แต่ก็เป็นเรื่องที่เราเรียนกันมาแล้วทั้งหมด (ก็ตั้งแต่ ม.4 นั่นแหละ) ส่วน PAT อื่นๆ เช่น PAT5, PAT7 บอกเนื้อหามาไม่เยอะ และครอบคลุมมากๆ แนะนำให้หาข้อสอบเก่ามาทำเยอะๆ เพื่อดูแนวทางว่าไวยากรณ์เค้าออกแบบไหน วัฒนธรรมออกแบบไหน และคำศัพท์ออกยากง่ายระดับไหน จะช่วยให้เราคุ้นเคยกับข้อสอบมากขึ้นค่ะ สู้ๆๆ