AMT News.

ระบบรับตรง(โควตา) และโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2559

cr. http://p-dome.com/quota-direct-nu-59/
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เผยข้อมูล 
ระบบรับตรง(โควตา) และ โครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2559
 

มีรายละเอียดดังนี้

 

ระบบรับตรง(โควตา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2559

           กำหนดการคัดเลือก

            - สมัครและชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2558

            - ผู้สมัครส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ที่ครูแนะแนวของโรงเรียน : วันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2558

            - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 18 มกราคม 2559

            - ตรวจร่างกาย : วันที่ 21-23 มกราคม 2559

            - สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 24 มกราคม 2559

            - ประกาศผลขั้นสุดท้าย : วันที่ 27 มกราคม 2559

            - กรอกข้อมูลรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา : วันที่ 27-31 มกราคม 2559

            - รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 30-31 มกราคม 2559

 

           คณะที่เปิดรับ

           เปิดรับรวม 3,254 คน 

           - คณะแพทยศาสตร์(โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) จำนวน 4ุ6 คน

           - คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 44 คน

           - คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 98 คน

           - คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 84 คน

           - คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 161 คน

           - คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 189 คน

           - คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 98 คน

           - คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 238 คน

           - คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 441 คน

           - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 364 คน

           - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 168 คน

           - คณะนิติศาสตร์ จำนวน 140 คน

           - คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 175 คน

           - คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จำนวน 441 คน

           - คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 196 คน

           - คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 259 คน

           - วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 112 คน

 

          คุณสมบัติผู้สมัคร

           - ต้องเป็น ผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กําลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544หรือ กําลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ได้แก่ จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

 

           องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน + คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

           - ผลการสอบวิชาเฉพาะ จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) (เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)

 

           การสมัครและค่าสมัคร

           - ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 1 อันดับ

           - ค่าสมัคร 250 บาท

           - ผู้สมัครที่สมัคร ระบบรับตรง(โควตา) แล้ว ไม่สามารถสมัคร โครงการพิเศษ  ได้อีก

 

โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2559

           - โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา จำนวน 62 คน

           - โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม(โครงการลูกพระฆเนศ) จำนวน 45 คน

           - โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี จำนวน 60 คน

 

           - เอกสารประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการความพร้อมในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่