AMT News.

รับตรง59 ทั่วประเทศ พัฒนาฯช่วง 1 แพทย์/สถาปัตย์ ม.เชียงใหม่ 2559

cr. http://www.enttrong.com/1703
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 1
คณะแพทยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559
กําหนดการรับสมัคร
25 สิงหาคม – 4 กันยายน 2558

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะแพทยศาสตร์

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
  • (หน้า )
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทั่วประเทศ
  • มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละชั้นปี ไม่ต่ำกว่า 3.75
  • สามารถเลือกเข้าศึกษาได้ 1 กลุ่ม
  • กลุ่มเรียนดี-โอลิมปิก
   • จำนวน 10 คน
   • ผ่านการอบรม สอวน. ค่าย 2 และได้เป็นตัวแทนศูนย์ในการเข้าสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
   • หรือ ผ่านการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (สอบแข่งขันรอบที่ 1) และได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบที่ 2 ในสาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์
  • กลุ่มเรียนดี-อังกฤษ
   • จำนวน 50 คน
   • มีความโดดเด่นทางภาษาอังกฤษ โดยแสดงหลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่สอบภายใน 2 ปีดังนี้
    • CMU-eTag ไม่ต่ำกว่า 75 หรือ
    • TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
    • TOEFL Internet ไม่ต่ำกว่า 75 หรือ
    • IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ
    • CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75
  • (หน้า 3)
 • การคัดเลือก
  • พิจารณาผลงาน/หลักฐาน/ผลสอบ
  • ทดสอบความรู้/ความพร้อม
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 5)
 • จำนวน
  • รวม 60 คน
  • (หน้า 3)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 5)
 

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 40 คน
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 คน
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • (หน้า 7)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
  • ทดสอบทางวิชาการและปฏิบัตรการ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 7)
 • จำนวน
  • รวม 50 คน
  • (หน้า 7)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9