AMT News.

รับตรง กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ปีการศึกษา 2559

cr. http://p-dome.com/direct-kspt-2559/

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท)
 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ 13 สถาบัน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบัน
และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 6 สถาบัน
ผ่านรับตรง กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท)
ปีการศึกษา 2559
 
มีรายละเอียดดังนี้ 

จำนวนที่รับ

รับตรง กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ปีการศึกษา 2559

 

 

ปฏิทินการคัดเลือก

รับตรง กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ปีการศึกษา 2559

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

กสพท-ถ

 

 

หมายเหตุ 

           - คุณสมบัติผู้สมัครข้อที่ 2.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับนักเรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษาทุกสายการเรียน 

             ขณะที่ หลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รับเฉพาะนักเรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษา สายวิทยาศาสตร์ หรือ เทียบเท่า

 

รับตรง กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ปีการศึกษา 2559

 

           - คุณสมบัติผู้สมัครข้อที่ 2.5 ผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในสถาบันการศึกษาของรัฐ (เช่น ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ทุกกรณี) หากจะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2559 ต้องลาออกจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ก่อน 15 สิงหาคม 2558

 

 

องค์ประกอบการคัดเลือก

รับตรง กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ปีการศึกษา 2559

 

หมายเหตุ 

           - วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 (สทศ. จัดสอบ 26-27 ธันวาคม 2558) ในส่วนของคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ 1 และ คณิตศาสตร์ 2  อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2559 จะต้องใช้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 1 ไม่สามารถใช้ วิชาคณิตศาสตร์ 2 แทนได้

           - เกณฑ์คะแนน ONET ขั้นต่ำ 60% หมายถึง เฉพาะนักเรียนที่เข้าสอบ ONET ม.6 ปีการศึกษา 2558(สทศ. จัดสอบ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559) จะต้องทำ คะแนนรวม ONET 5 วิชา(ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ได้ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน จาก 500 คะแนนเต็ม ทั้งนี้ กสพท จะไม่นำเกณฑ์ ONET ขั้นต่ำ 60% มาใช้กับผู้สมัครที่เคยผ่านสอบ ONET ม.6 ในปีการศึกษาอื่นๆ(หรือ เด็กซิ่ว)

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการคัดเลือก กสพท ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

           - ดูรายละเอียด การเตรียมไฟล์ประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด กสพท ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่ 

           - Website : กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) คลิกที่นี่

 

กำหนดการสอบ ปีการศึกษา 2559 

           - กำหนดการสอบ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 และ กำหนดการสอบ ONET ปีการศึกษา 2558คลิกที่นี่