AMT News.

รับตรง59 ทั่วประเทศ ม.6/ปวช/ปวส/โอลิมปิก/+ทุน คณะวิทย์ พระนครเหนือ 2559

cr. http://www.enttrong.com/1678

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6/ปวช./ปวส. 

และโอลิมปิกวิชาการ และทุนโควตาเรียนดี 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2559

 

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 สิงหาคม 2558

โควตาเรียนดี ม.6 ทั่วประเทศ

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 คน
  • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 คน
  • เคมีอุตสาหกรรม 25 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 คน
  • สถิติประยุกต์ 10 คน
  • สถิติธุรกิจและการประกันภัย 7 คน + สายศิลป์คำนวณ 3 คน
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 10 คน
  • ฟิสิกส์วิศวกรรม-สองภาษา
   • วิศวกรรมไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ 10 คน
   • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 10 คน
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 10 คน
  • (หน้า 2)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 สายวิทย์คณิค หรือศิลป์คำนวณ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • (หน้า 3)
 • การคัดเลือก
  • สอบคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 3)
 • จำนวน
  • รวม 135 คน
  • (หน้า 2)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 3)

โควตาเรียนดี ปวช. ทั่วประเทศ

 • สาขาที่เปิดรับ
  • เคมีอุตสาหกรรม 25 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 คน
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 5 คน
  • (หน้า 5)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวช.3 ปีการศึกษา 2558
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ปวช.1-2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • (หน้า 5)
 • การคัดเลือก
  • สอบคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 7)
 • จำนวน
  • รวม 40 คน
  • (หน้า 5)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 6)

โควตาเรียนดี ปวส. ทั่วประเทศ

 • สาขาที่เปิดรับ
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-เทียบโอน 5 คน
  • (หน้า 9)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวส.2 ปีการศึกษา 2558
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นปวส.1 หรืออนุปริญญา 1 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • (หน้า 9)
 • การคัดเลือก
  • สอบคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 10)
 • จำนวน
  • รวม 5 คน
  • (หน้า 9)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 10)

โควตาโอลิมปิกวิชาการ ทั่วประเทศ

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 คน
  • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 คน
  • เคมีอุตสาหกรรม 5 คน
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 10 คน
  • (หน้า 12)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 สายวิทย์คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีเกียรติบัตรรับรองการเข้าค่าย 2 โครงการโอลิมปิกวิชาการ จากศูนย์ สอวน. (ไม่จำกัดศูนย์)
  • (หน้า 12)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 13)
 • จำนวน
  • รวม 19 คน
  • (หน้า 12)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 12)

ทุนโควตาเรียนดี

 • สาขาที่เปิดรับ
  • เคมีอุตสาหกรรม 5 ทุน
  • สถิติประยุกต์ 1 ทุน
  • สถิติธุรกิจและการประกันภัย 1 ทุน
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 10 ทุน
  • ฟิสิกส์วิศวกรรม-สองภาษา 2 ทุน
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 ทุน
  • (หน้า 15)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 สายวิทย์คณิต ในโรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • (หน้า 15, 19, 22)
 • การคัดเลือก
  • ประเมินความสามารถ
  • (หน้า 16)
 • จำนวน
  • รวม 22 ทุน
  • (หน้า 15)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 16)
 
หน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2425