AMT News.

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559

cr. http://p-dome.com/quota-kku-59/

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ประกาศรายละเอียดการคัดเลือก  

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 
มีรายละเอียดดังนี้

 

ปฏิทินการคัดเลือก

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559

 

 

คณะสาขาที่เปิดรับ

           เปิดรับ 23 คณะ รวม 4,557 คน

           - คณะแพทยศาสตร์

           - คณะทันตแพทยศาสตร์

           - คณะเภสัชศาสตร์

           - คณะสัตวแพทยศาสตร์

           - คณะเทคนิคการแพทย์

           - คณะพยาบาลศาสตร์

           - คณะสาธารณสุขศาสตร์

           - คณะเกษตรศาสตร์

           - คณะวิทยาศาสตร์

           - คณะเทคโนโลยี

           - คณะวิศวกรรมศาสตร์

           - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

           - คณะศึกษาศาสตร์

           - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           - คณะนิติศาสตร์

           - คณะวิทยาการจัดการ

           - คณะศิลปกรรมศาสตร์

           - วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

           - วิทยาลัยนานาชาติ

           - คณะบรหิารธรุกิจ (วิทยาเขตหนองคาย)

           - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)

           - คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย)

           - คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช. 3) ของโรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา (GPAX) ค่าหน้ำหนัก 5 %

           - ผลการสอบวิชาหลัก (มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง) ค่าหน้ำหนัก  65 – 95 %

           - ผลการสอบวิชาเฉพาะ/ความถนัด (คณะจัดสอบเอง) และ/หรือ ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและ วิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2559 ในบางคณะ/สาขาวิชา (จัดสอบโดย สทศ.)

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ 

           - ดาวน์โหลด ปฏิทินการดำเนินการ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ 

           - ดาวน์โหลด  คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่ 

           - Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่