AMT News.

รับตรง58 ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (ชาย-หญิง) 2558

cr. http://www.enttrong.com/1629

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย-หญิง)
เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัครชาย-หญิง) 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • ชาย : 1 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2558
 • หญิง : 16 กรกฎาคม – 16 กันยายน 2558
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • พลอาสาสมัครชาย
 • พลอาสาสมัครหญิง

คุณสมบัติ

 • ชาย
  • ชายไทยอายุตั้งแต่ 20 – 28 ปี
  • เป็นทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
  • บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ปีที่ 5
  • ความสูงตั้งแต่ 165 เซนติเมตรขึ้นไป และไม่เกิน 180 เซนติเมตร
  • (หน้า 2)
 • หญิง
  • หญิงไทยอายุตั้งแต่ 20 – 28 ปี
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถึงระดับปริญญาตรี จากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในชนบท สถาบันราชภัฏ และสถานศึกษาทั่วไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
  • เป็นบุคคลพลเรือนหญิงทั่วไป ทั้งผู้ที่ผ่านการศึกษาวิชาทหาร (รด.)
  • ความสูงไม่น้อยกว่า 163 เซนติเมตร
  • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบภาควิชาการ, วิชาทหารเบื้องต้น, ความรู้รอบตัว
 • สอบสัมภาษณ์
 • ดูบุคลิกลักษณะ
 • ทดสอบร่างกาย, ทดสอบว่ายน้ำ
  • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ – ไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7