AMT News.

รับตรง 59 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ รอบที่ 1

cr. http://www.trueplookpanya.com/new/guidance/admission_news_detail/1361/

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม

จำนวนรับ
คณะ/สาขาวิชา  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวิชาธุรกิจการบิน  
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  
- สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคาร  
   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  
วันรับสมัคร
20 สิงหาคม 58 - 30 ตุลาคม 58
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ โดยนำจดหมายรับรองจากโรงเรียน/อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ ประกอบการรับสมัคร 
  หรือใบผลคะแนนการสอบ TOEIC , TOEFL หรือ IELTS

การสมัคร

สมัครด้วยตนเอง 
- ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม
 ส่วนงานประชาสัมพันธ์และรับสมัคร จ-ศ 9.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)

สมัครทางไปรษณีย์
- ดาวน์โหลดใบสมัคร >> Click
- ส่งใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วและหลักฐานการสมัคร 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม
  ส่วนงานประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
  เลขที่ 111/5 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

กำหนดการ
รับตรง รอบที่ 1 20 ส.ค. - 30 ต.ค. 58
สอบ-ประกาศผล เดือนพฤศจิกายน
   
รับตรง รอบที่ 2 5 ม.ค. - 12 ก.พ. 58
สอบ-ประกาศผล เดือนกุมภาพันธ์


ระเบียบการรับสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click