AMT News.

โควตา/รับตรง 59 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

> > ระบบโควตา  
         - รับสมัคร 3 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558
         - สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 17-18 ตุลาคม 2558

       คุณสมบัติผู้สมัคร
       1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 โรงเรียนสายสามัญ    
       2. GPAX 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
       3. GPAX กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 
       4. GPAX วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/สังคมฯ 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
 > > ระบบรับตรง
          - รับสมัคร 1 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2558

        คุณสมบัติผู้สมัคร
         1. กำลังศึกษา/สำเร็จ ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนทั่วประเทศ
             *** ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้เกรด 6 ภาคเรียน ***
         2. GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
         3. GPAX กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
         4. GPAX วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/สังคมฯ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00

> > ระบบการคัดเลือกกลาง Admission
           - รับสมัครผ่านเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย www.cuas.or.th
           - รับสมัครวันที่ 6-17 พฤษภาคม 2559
           - สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 มิถุนายน 2559

          คุณสมบัติผู้สมัคร
           1. มีผลคะแนนสอบ O-NET ครบทุกรายวิชา
           2. มีผลคะแนนสอบ GAT PAT ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

        "มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอนเป็นภาษาอังกฤษทุกสาขาวิชา"

> > สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
      - โทรศัพท์  :  053-916103-6
      - E-mail  :  admission@mfu.ac.th
      - Facebook : www.facebook.com/ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      - Website : www.admission.mfu.ac.th หรือ www.mfu.ac.th

 
cr. http://www.dek-d.com/admission/37577/