AMT News.

คณะที่มีการแข่งขันสูงสุดในปี 58 ที่ #Ad59 ควรรู้

Admissions ปี 2558 ที่ผ่านมา คณะที่มีอัตราการแข่งขันกันมากที่สุดคือ คณะสายครู ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อัตราการแข่งขันคือ ปริมาณคู่แข่งต่อ 1 ที่นั่ง เช่น อันดับที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น รับ 3 คน แต่มีผู้สมัครมากถึง 325 คน แปลว่า 1 ที่นั่งจะต้องแข่งกัน 108 คน มาดู 5 อันดับแรกที่แข่งขันกันเยอะสุด เพราะจำนวนรับที่ไม่เกินหลัก 10 แต่จำนวนผู้สมัครหลักร้อย ทำเอาจิตใจผู้สมัครเต้นแบบตุ่ม ๆ ต่อม ๆ กันเลย คะแนนต่ำสุดของปีก่อน แต่ละปีก็สูงขึ้น

1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น

จำนวนรับ 3 คน จำนวนผู้สมัคร 325 คน อัตราแข่งขัน 1:108

คะแนนต่ำสุดย้อนหลัง

ปี 2557   คะแนนต่ำสุด 21,213

ปี 2556   คะแนนต่ำสุด 19,011

2. คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับมนุษย์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ทักษิณ

จำนวนรับ 5 คน จำนวนผู้สมัคร 404 คน อัตราแข่งขัน 1:81

คะแนนต่ำสุดย้อนหลัง

ปี 2557   คะแนนต่ำสุด 18,171

ปี 2556   คะแนนต่ำสุด 16,576

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.นเรศวร

จำนวนรับ 10 คน จำนวนผู้สมัคร 795 คน อัตราแข่ง 1:80

คะแนนต่ำสุดย้อนหลัง

ปี 2557   ไม่รับผ่านแอดมิชชั่น

ปี 2556   คะแนนต่ำสุด 22,758

4. คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับมนุษย์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคม ม.ทักษิณ

จำนวนรับ 7 คน จำนวนผู้สมัคร 448 คน อัตราแข่งขัน 1:64

คะแนนต่ำสุดย้อนหลัง

ปี 2557   คะแนนต่ำสุด 17,734

ปี 2556   คะแนนต่ำสุด 15,468

5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏมหาสารคาม

จำนวนรับ 5 คน จำนวนผู้สมัคร 296 คน อัตราแข่งขัน 1:59

คะแนนต่ำสุดย้อนหลัง

ปี 2557   คะแนนต่ำสุด 17,510

 

คณะ/สาขา 20 อันดับแรกที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2558ภาพประกอบ : จุฑามาศ เกิดมั่น

CR. http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/22565