AMT News.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
ประกาศ กำหนดการสอบ ONET ม.6 ปีการศึกษา 2558
(สอบ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559)
 แล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 

 

สทศ ประกาศตารางสอบ ONE 6

 

 

CR. http://p-dome.com/testdate-onet-m6-59/