AMT News.

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร โรงเรียนเตรียมทหาร

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร โรงเรียนเตรียมทหาร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑.๑คุณวุฒิการศึกษากำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงสร้างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า ๑.๒ เป็นชายโสด มีอายุระหว่าง ๑๔ - ๑๗ ปี ๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ ๑.๔ มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองทัพไทยกำหนด ๑.๕ ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้ - อายุ ๑๔ ปี สูง ๑๕๕ ซ.ม. - น้ำหนัก ๔๐ ก.ก. - อายุ ๑๕ ปี สูง ๑๕๗ ซ.ม. - น้ำหนัก ๔๒ ก.ก. - อายุ ๑๖ ปี สูง ๑๕๙ ซ.ม. - น้ำหนัก ๔๔ ก.ก. - อายุ ๑๗ ปี สูง ๑๖๑ ซ.ม. - น้ำหนัก ๔๖ ก.ก. ๑.๖ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ๑.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาล ว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท ๑.๘ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนทหาร โรงเรียนตำรวจ หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่อง จากกระทำความผิด ๑.๙ เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ๑.๑๐ มีผู้ปกครอง และผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีที่ทางราชการกำหนดไว้ ๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกถอดถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ๑.๑๓ ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ๑.๑๔ บิดา มารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชี