AMT News.

รับตรง59 ธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต-หัวหิน 2559

รับตรง59 ธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต-หัวหิน 2559

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2559

 กําหนดการรับสมัคร
  • ภาคเหนือ : 4 – 10 กรกฎาคม 2558
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 11 – 19 กรกฎาคม 2558
  • ภาคใต้ : 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558
  • ภาคกลาง : 15 สิงหาคม – 5 กันยายน 2558

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาธุรกิจการบิน

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เพศหญิง ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 162 เซนติเมตร
  • เพศชาย ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 177 เซนติเมตร

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยการสอบสัมภาษณ์ (Walk-in Interview)

รับตรง59 ธุรกิจการบิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต-หัวหิน 2559

เว็บไซต์