AMT News.

ปฏิทินรับตรง59 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศกำหนดการ
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ระบบการสอบโควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559

 

ปฏิทินรับตรง59 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559
ปฏิทินรับตรง59 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559

เว็บไซต์


CR. http://www.enttrong.com/1547