AMT News.

รับตรง 58 ม.แม่ฟ้าหลวง รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 2

คณะ/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชานิติศาสตร์
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (เน้นโรงแรม)
 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- สาขาวิชาการบัญชี
 
หลักสูตรเศษฐศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเศษรฐศาสตร์
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (โลจิสติกส์ทางการบิน)
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วันรับสมัคร
24 มิถุนายน 58 - 8 กรกฎาคม 58
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
***เด็กซิ่ว ปวช. สมัครได้
- มีผลคะแนนสอบ O-NET
- ด้านอาชีวศึกษา V-NET 
- ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET
- GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
- GPA กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00
- GPA กลุ่มสาระวิทย์ คณิต สังคม แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00 (เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด)

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การคัดเลือก
- คะแนน O-NET 
- สอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษ
- สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย หรือที่ทำการไปรษณีย์
- ส่งเอกสารประกอบการสมัครในวันเวลาที่กำหนด

กำหนดการ
รับสมัคร 24 - 8 ก.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 14 ก.ค. 58
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ 17 ก.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 21 ก.ค. 58


ระเบียบการรับสมัคร >> Click

CR. http://www.trueplookpanya.com/new/guidance/admission_news_detail/1315/